do początku mapa serwisu kontakt  
OGŁOSZENIA » PRZETARGI

Wynik zapytania ofertowego nr  SOSW-433/832/2020   

 
ZAPROSZENIE OFERTOWE NR 2

Numer postępowania:                                                               Kościerzyna, 16.11.2020r.

SOSW-433/832/2020

                                                                                                             

 

ZAPROSZENIE OFERTOWE 

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

oraz na podstawie § 4 Regulaminu

I. Zamawiający: Powiat Kościerski, ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna   

 

II. Pełnomocnik Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie, ul. Słoneczna 1, 83-400 Kościerzyna

 

Adres do korespondencji: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie, ul. Słoneczna 1, 83-400 Kościerzyna; tel. 586863433 fax.: 58 6865880; adres e-mail: sosw_koscierzyna@wp.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Modernizacja internatu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie przy ul. Słonecznej 1 wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. – zaprojektuj-wybuduj.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oraz realizacja zadania: Modernizacja internatu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie przy ul. Słonecznej 1 wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. - zaprojektuj - wybuduj.  

 

1. W zakresie zadania jest wykonanie:

A. Dokumentacja projektowa

1) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - w 5 egzemplarzach

2) Sporządzenie jako odrębne specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych w dwóch egzemplarzach w branżach:

  a)  architektoniczno – budowlanej,

  b) konstrukcyjnej,

3) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

4) Sporządzenie kosztorysu wykonawczego.

5) Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędne do wykonania i odbioru całości zadania

B. Roboty budowlane zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do zaproszenia ofertowego

  a) roboty rozbiórkowe

  b) roboty ziemne – wykopy wąskoprzestrzenne

  c) wykonanie stóp żelbetowych

  d) wykonanie konstrukcji stalowej schodów

  e) zamontowanie drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

 

2. Teren objęty zamówieniem:

Miasto Kościerzyna, obręb ewidencyjny 04, działka nr 11/6.

 

3. Termin wykonania:

  a) Dokumentacja projektowa i uzyskanie niezbędnych pozwoleń – 05.03.2021r.

  b) Wykonanie robót budowlanych – 15.06.2021r.

 

4. Wzór umowy (istotne postanowienia umowy) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

 

5. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV: 

  • 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
  • 71242000-6 - przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,  
  • 45000000-7 - roboty budowlane,
  • 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków,
  • 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach,
  • 45214100-1 - roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
  • 45214210-5 - roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych.      

6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IV . Warunki udziału w postępowaniu / podstawy wykluczania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować przedmiot zamówienia.

 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

   1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

VI. Zastosowane kryteria ocen oraz sposób obliczania ceny.

  a) Cena – waga 60,00 pkt.

  b) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane– waga 40,00 pkt.

1. Kryterium Nr 1 (Co)– cena ogółem brutto za całość zamówienia (60%), Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 60 pkt.

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie wg wzoru:

                cena oferty najniższej

Co =     -------------------------------------- x 60

                   cena oferty badanej

 

2. Kryterium Nr 2 (Og) – okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40%, Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 40 pkt.

Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jeden termin gwarancji dla danej części zamówienia. W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Oferty w kryterium „okres gwarancji” oceniane będą w odniesieniu do terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców w ofercie.

Ocena punktowa okresu gwarancji dokonana zostanie wg tabeli: 

Okres gwarancji

na wykonane roboty budowlane w miesiącach

Liczba punktów
36 0
48 20
60 40

 

3. Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zamieszczonej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w formularzu oferty oferowany okres gwarancji 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów. 

4. Jeżeli wykonawca nie określi w formularzu ofertowym okresu gwarancji, lub wskaże inny termin niż wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z Zaproszeniem ofertowym. 

5. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wg wzoru:

   P = Co + Og

gdzie:

   P – łączna liczba punktów

   Co – liczba punktów otrzymana w kryterium cena ogółem,

   Og – liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji,

   Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Jarosław Grzyb

 

IX. Miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego

 

w sekretariat w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie, ul. Słoneczna 1, 83-400 Kościerzyna w terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 12:00. Adres siedziby Pełnomocnika Zamawiającego: ul. Słoneczna 1, 83-400 Kościerzyna

w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Modernizacja internatu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie przy ul. Słonecznej 1 wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. – zaprojektuj - wybuduj

NIE OTWIERAĆ PRZED

20.11.2020, godz. 12:15

(dzień, miesiąc, rok, godzina, minuty)

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020r. o godz. 12:15 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w Sekretariacie.

 

X. Opis sposobu obliczania ceny

   1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową cenę ofertową brutto wraz z wysokością podatku VAT brutto za wykonanie zamówienia. 

   2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

   3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

   4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

XI. Informacje o formalnościach 

   1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

   2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

   3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

   4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

   5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

   1. Formularz ofertowo-cenowy- załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego

   2. Program Funkcjonalno - Użytkowy – zał. nr 2 do zaproszenia ofertowego

   3. Przedmiar – zał. nr 3 do zaproszenia ofertowego

   4. Wzór umowy - załącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego

 

 

                                                                                          ZATWIERDZAM

                                                                                       Jarosław T. Grzyb
                                                                               (podpis Pełnomocnika Zamawiającego)